Święty Mikołaj uratował mężczyznę z płonącego budynku

Stra­żak prze­bra­ny za świę­te­go Mi­ko­ła­ja dał miesz­kań­co­wi Nowej Po­łu­dnio­wej Walii naj­lep­szy pre­zent na świę­ta. Ura­to­wał go z pło­ną­ce­go domu – in­for­mu­ją „The In­de­pen­dent” oraz Onet.pl.


Nick Carey wy­stę­po­wał w stro­ju Mi­ko­ła­ja na co­rocz­nym fe­sty­nie or­ga­ni­zo­wa­nym dla uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej. W pew­nym mo­men­cie jego ko­le­dzy za­uwa­ży­li dym uno­szą­cy się nad za­bu­do­wa­nia­mi. Na­tych­miast ru­szy­li z po­mo­cą.

Mu­sie­li wy­wa­żyć drzwi, Nick zna­lazł tam nie­przy­tom­ne­go 20-lat­ka, któ­re­go wy­niósł na traw­nik. Od razu roz­po­czął re­ani­ma­cję.

Więcej na stronie Onet.pl.

Share Button