Krzyże Zasługi za Dzielność dla 18 bohaterów

18 po­li­cjan­tów i stra­ża­ków, któ­rzy ura­to­wa­li życie oso­bom po­szko­do­wa­nym m.​in. w po­ża­rach i wy­pad­kach, szef MSW Bar­tło­miej Sien­kie­wicz od­zna­czył Krzy­ża­mi Za­słu­gi za Dziel­ność; to jedno z naj­waż­niej­szych od­zna­czeń przy­zna­wa­nych przez pre­zy­den­ta w cza­sach po­ko­ju – informuje Onet.pl.
Continue reading